Rok 2020

Uchwała Nr XVII/97/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Uchwała Nr XVII/97/20
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Dochody na dzień 27.02.2020r. nie ulegają zmianie i wynoszą 40.089.212,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37.035.694,66 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3.053.517,82 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 840.101,77 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 840.101,77 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 607.101,77 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 579.763,50 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 233.000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 260.338,27 zł.

5. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.196.712,48 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.423.424,10 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.773.288,38 zł.

§ 2. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane  w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2020 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 74
02 marca 2020 12:40 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxvii972020200227.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2020 12:40 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::