Rok 2019

Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów

Uchwała Nr XIII/84/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, z późn.zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 4, 5, 9 położonych w obrębie Modełka, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią czarną.

§ 2. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się wójta.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696, 1815.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2019 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 145
18 listopada 2019 12:58 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxiii841920191113.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2019 12:58 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::