Rok 2018

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów.

Uchwała Nr II/13/18
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496) Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów na lata 2019-2024, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXV/181/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2018 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 370
04 grudnia 2018 13:05 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaii131820181130.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 13:05 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::