Rok 2017

Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/151/17
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 2 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XXII/144/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8910) w § 1, ust. 1, pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

4) gminną sieć kanalizacji sanitarnej istniejącą w dniu podjęcia uchwały w okresie 2018 r.– 2020 r..

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2017 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 720
07 czerwca 2017 14:12 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxvi1511720170602.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2017 14:12 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::