Rok 2017

Uchwała Nr XXVI/149/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy

Uchwała Nr XXVI/149/17
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 42, ust. 7, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustala się go w zależności od wielkości szkoły w sposób następujący:

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

- do 80 uczniów w szkole

- powyżej 80 uczniów

 

7

3

wicedyrektor szkoły podstawowej

5

§ 2. 

1. Tygodniowy wymiar zajęć określony w §1 dotyczy również nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły w zastępstwie, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły w zastępstwie.

2. Jeżeli stanowisko dyrektora szkoły w zastępstwie powierzono od pierwszego dnia miesiąca, obniżony wymiar godzin obowiązuje od tego dnia.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XIX/111/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół na trenie gminy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2017 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 574
07 czerwca 2017 14:07 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxvi1491720170602.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2017 14:07 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::