Rada Gminy Kadencja 2010 - 2014

Wybierz kadencję

Kompetencje Rady Gminy

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

uchwalanie statutu gminy,
ustalanie wynagrodzenia dla wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,
uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
uchwalanie programów gospodarczych,
ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dotyczących: określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, z zakresu właściwości powiatu i województwa, które gmina może wykonywać na podstawie porozumień,
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych gminy Ciechanów za 2012 r.

Rada Gminy Ciechanów

INFORMACJA
o analizie oświadczeń majątkowych
radnych gminy Ciechanów za 2012 rok.

Na podstawie art. 24h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) przedkładam informacje o analizie oświadczeń majątkowych radnych gminy Ciechanów za 2012 rok, w szczególności o:

1/
osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;
2/
nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
3/
działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych

Ad.1 Zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym termin do złożenia oświadczenia majątkowego upłynął w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Informuję, że wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie.
Oświadczenie majątkowe Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy zostały przesłane bezpośrednio do Wojewody Mazowieckiego, natomiast oświadczenia majątkowe 14-tu radnych gminy zostały przekazane w jednym egzemplarzu w dniu 16 maja 2013 r. do Urzędu Skarbowego w Ciechanowie.
Oświadczenia majątkowe zostały zamieszczone i widnieją w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na stronie internetowej www.bip.gminaciechanow.pl , w zakładce „oświadczenia majątkowe”.

Ad.2 Osobiście dokonałem analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, z której sporządzony został protokół w dniu 23 maja 2013 r. Po dokonaniu ww. analizy stwierdziłem następujące nieprawidłowości:
Pan Tobolski Grzegorz nie podał w części B adresu nieruchomości wymienionej w części A pkt. II ppkt 4 o pow. 0,1374 ha z budynkami gospodarczymi;
Pan Chmieliński Sławomir nie podał wysokości diety radnego.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie stwierdził, na podstawie dokumentów skarbowych nieprawidłowości w przesłanych oświadczeniach majątkowych radnych:
- Pan Kocięcki Jerzy podał przychód z gospodarstwa rolnego niezgodny z danymi zawartymi w deklaracji VAT - 7 za 2012 rok;
- Pan Lazarski Janusz podał przychód z gospodarstwa rolnego niezgodny z danymi zawartymi w deklaracjach VAT – 7 za 2012 rok;
- Pan Jezierski Konrad podał przychód z gospodarstwa rolnego niezgodny z danymi zawartymi w deklaracji VAT - 7 za 2012 rok. Ponadto przychód z najmu wykazany w oświadczeniu w wysokości 15.000 zł jest niezgodny z PIT – 28, gdzie wykazano kwotę 17.500 zł;
- Pan Chmieliński Sławomir nie wykazał niezabudowanej działki rolnej o nr 178/42 położonej w obrębie Mieszki Różki, nabytej w dniu 27.03.2012 r. Ponadto nie wykazał dochodu z tytułu pełnienia funkcji społecznych w wysokości 5.700 zł. Przychód z gospodarstwa rolnego był niezgodny z danymi zawartymi w deklaracjach VAT - 7 za 2012 rok.
- Pani Oglęcka Ewa nie wykazała samochodu osobowego Kia Picanto z 2009 roku;
- Pan Tobolski Grzegorz nie wykazał przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej do 13.11.2012 roku pod nazwą GT Serwis Grzegorz Tobolski. Radny nie wykazał samochodów ciężarowych nabytych w 2012 roku: Volvo FL z 1995 r, Volvo FL614 z 1994 r, samochodu osobowego Volkswagen T4 z 2001 r. W części B oświadczenia majątkowego radny nie podał adresu nieruchomości wymienionej w części A pkt. II tj. działki o pow. 0,1374 ha wraz z budynkami gospodarczymi. Ponadto wydatki poniesione w 2012 r na zakup ww samochodów oraz samochodu ciężarowego Man LE 220C z 2001 r., który został sprzedany w dniu 29.10.2012 r, spłata zobowiązań pieniężnych w kwocie 50.000 zł, nie znajdują potwierdzenia w wykazanych dochodach. W związku z licznymi nieprawidłowościami naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie skierował przeciwko Panu Tobolskiemu Grzegorzowi wniosek do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie.
Ad.3 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych wezwałem w dniu 08.10.2013r. radnych do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. Wszyscy radni w terminie złożyli pisemne wyjaśnienia, w których zweryfikowali błędne dane w przychodach z działalności rolniczej /Pan Kocięcki Jerzy, Pan Chmieliński Sławomir, Pan Jezierski Konrad, Pan Lazarski Janusz/, dane dotyczące wysokości dochodu z tytułu pełnienia funkcji społecznych /Pan Chmieliński Sławomir/, dane dotyczące nieruchomości niezabudowanych /Pan Chmieliński Sławomir, Pan Tobolski Grzegorz/, dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej/Pan Tobolski Grzegorz/, dane dotyczące posiadania samochodów ciężarowych i osobowych/ Pani Oglęcka Ewa, Pan Tobolski Grzegorz/, dane dotyczące przychodu z najmu/Pan Jezierski Konrad/. Wskazane nieprawidłowości spowodowane były nieumyślnym niedopatrzeniem, za co radni przeprosili.


Ciechanów, październik 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Skład

radny

Informacje

radny - Konrad Jezierski

lat 36, zam. Chruszczewo

radny

Informacje

radny - Szymon Zenon Majkowski

lat 61, zam. Ropele

radny

Informacje

radny - Piotr Petrykowski

zam. Przążewo

radny

Informacje

radny - Sławomir Chmieliński

lat 35, zam. Mieszki Różki

radny

Informacje

radny - Anna Żebrowska

lat 41, zam. Mieszki Wielkie

radny

Informacje

radny - Eugeniusz Antoni Olszewski

lat 58, zam. Kownaty Żędowe

radny

Informacje

radny - Bogdan Stanisław Murawski

lat 45, zam. Gąski

radny

Informacje

radny - Grzegorz Tobolski

lat 29, zam. Sokołówek

radny

Informacje

radny - Piotr Buraczewski

lat 48, zam. Niechodzin

radny

Informacje

radny - Anna Przybyłowska

lat 34, zam. Rykaczewo

radny

Informacje

radny - Eugeniusz Rudnicki

lat 53, zam. Gumowo

radny

Informacje

radny - Aleksandra Kołakowska

lat 54, zam. Rutki Begny

radny

Informacje

radny - Janusz Lazarski

lat 35, zam. Rydzewo

radny

Informacje

radny - Jerzy Kocięcki

lat 41, zam. Modła

radny

Informacje

radny - Ewa Zofia Oglęcka

lat 58, zam. Wola Pawłowska

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Zarządzenia Wójta

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały Rady

Protokoły z sesji Rady

Protokoły z sesji Rady

Protokoły z sesji Rady

Protokoły z sesji Rady

Protokoły z sesji Rady

Protokoły z sesji Rady

Protokoły z sesji Rady

Protokoły z sesji Rady

Protokoły z sesji Rady

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2011 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 196289
05 lutego 2018 11:03 Małgorzata Sochacka - Dodanie członka komisji: członek komisji.
05 lutego 2018 11:03 Małgorzata Sochacka - Aktualizacja danych członka komisji: Przewodniczący komisji.
05 lutego 2018 11:01 Małgorzata Sochacka - Usunięcie członka komisji.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::