Rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 40/07

ZARZĄDZENIE Nr 40/07

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 10 października 2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.l pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 950,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą: 10.838.615,00 zł.

 

§2

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w kwocie 9.750,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Wydatki po zmianie wynoszą: 11.596.010,00 zł.

 

§3

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

 

 

Wójt Gminy

inż. Marek Kiwit

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ciechanów Nr 40/07

z dnia 10.10.2007 r.

 

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2007 rok

Treść

§

Klasyfi kac ja

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe otrzymane otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

2030

 

 

85415

-

950,00

 

950,00

950,00

Razem

 

 

-

950,00

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono środki w kwocie 950,00 zł zgodnie z pismem Nr FIN I 301/3011/801/79/07 na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów.

 

Za łącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ciechanów Nr 40/07

z dnia 10.10.2007 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2007 rok

Treść

§

Klasyfik acja

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Dział 854 - Edukacyjna opieka

wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

 

 

            4210 4240      

 

4270 4300 4410 4430 4740

 

 

 

4210

 

 

 

3260

 

80101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80103

 

 

 

 

85415

8.800,00

7.300,00

 

1.000,00

 

2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.000,00

 

1.500,00

 

1.500,00

8.800,00

8.800,00 8.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950,00

 

950,00

950,00

Razem:

 

 

8.800,00

9.750,00

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1829
22 kwietnia 2011 14:45 (Administrator) - Dodanie załącznika [zal_z40.pdf] do dokumentu.
22 kwietnia 2011 14:45 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::