Przetargi

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015 (FI.271.2.2012.EJ) - przetarg nieograniczony

Gmina Ciechanów

Ul. Fabryczna 8

06 – 400 Ciechanów

 

 

 

                                                                                                         Ciechanów, dnia 25.06.2012

 

 

 

                                                                              Do wszystkich wykonawców

                                                                                 

 

 

ODPOWIEDŹ

na zapytanie wykonawcy do SIWZ

 

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015 (FI.271.2.2012.EJ) - przetarg nieograniczony.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015, informuje, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

 

 1. Czy lokalizacje należące do Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat.

 

Odpowiedź: zgodnie z informacjami posiadanymi przez zamawiającego lokalizacje wymienione do ubezpieczenia  nie zostały dotknięte powodzią w ciągu ostatnich 20 lat.

 

 1. Prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi (proponujemy 10% nie mniej niż 5.000 zł).

 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi.

 

 1. W przypadku, gdy wiek budynku przekracza 50 lat, prosimy o informację nt. przeprowadzonych w ostatnich latach modernizacjach, remontach. Prosimy także o opis stanu technicznego budynków (stolarka okienna, drzwiowa, pokrycie dachowe, instalacje w budynkach).

 

Odpowiedź: tylko jeden spośród zgłaszanych do ubezpieczenia budynków ma więcej niż 50 lat. Informacje o konstrukcji budynków zawarte zostały  w wykazach budynków. Zamawiający na życzenie wykonawcy udostępni budynki do przeprowadzenia lustracji dokonania oceny ryzyka.

 

 

 1. Ze względu na obligatoryjny charakter klauzuli składowania, prosimy o wprowadzenie limitu dla tego ryzyka. Proponujemy 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

 1. W klauzuli automatycznego pokrycia (kl. nr 7 i 8) prosimy o wprowadzenie  dodatkowego zapisu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej przez Ubezpieczającego dla mienia danego rodzaju”. Ewentualnie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

 1. Czy do zadań Gminy należy zarządzanie wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w związku z zarządzaniem wysypiskiem śmieci do kwoty 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 

Odpowiedź: zamawiający nie zarządza wysypiskiem śmieci.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym wandalizmu) infrastruktury drogowej.

 

Odpowiedź: zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia infrastruktury drogowej.

 

 

 1. Czy klient posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – proszę podać ile, wiek oraz stan techniczny.

 

Odpowiedź: zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania zasobów komunalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

 

 1. Prosimy o informację na jaki dzień zostały sporządzone dane szkodowe ?

 

Odpowiedź: informacja o szkodowości została przygotowana na dzień 19.06.2012 r.

 

 1. Prosimy o wyłączenie z zakresu OC szkód powstałych podczas pokazów  sztucznych ogni  (dotyczy rozszerzenia OC o szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez masowych). Ewentualnie prosimy o wprowadzenie limitu dla tego ryzyka do wysokości 200.0000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

 

 1. Prosimy o wskazanie zakresu terytorialnego ubezpieczenia AC.

 

Odpowiedź: Teren RP.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w klauzulach dotyczą wszystkich jednostek łącznie.

 

Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

 

 

 1.  Prosimy o podanie informacji czy suma ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do AC zawiera wartość wyposażenia dodatkowego, specjalistycznego? Jeśli tak, prosimy o specyfikację wyposażenia z przyporządkowaniem do pojazdów i z podaniem jego wartości.

 

Odpowiedź: sumy ubezpieczenia pojazdów specjalnych zawierają wartość wyposażenia dodatkowego zainstalowanego na tych pojazdach . 

 

Z poważaniem

 

WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

 

/-/ Marek Kiwit

 


 

Gmina Ciechanów

Ul. Fabryczna 8

06 – 400 Ciechanów

 

 

                                                                                                         Ciechanów, dnia 25.06.2012

 

 

                                                                              Do wszystkich wykonawców

                                                                                 

ODPOWIEDŹ

na zapytanie wykonawcy do SIWZ

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015 (FI.271.2.2012.EJ) - przetarg nieograniczony.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015, informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do SIWZ:

            Zgodnie z art. 38 ust. 1 ust. Z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zwracamy się do Państwa o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego wnioskowanego zakresu Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

-           rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, w tym szkody mające postać czystej straty finansowej.

            Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 300.000,00 zł

 

Czy zakres ochrony ma obejmować odpowiedzialność : Jeżeli przez zgodne z prawem wykonanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności?

 

Odpowiedź: w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zamawiający nie wymaga objęcia ochroną odpowiedzialności na zasadzie słuszności.

Z poważaniem

WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

 

/-/ Marek Kiwit

 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2012 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2337
25 czerwca 2012 14:03 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie_wykonawcy_do_siwz_2.pdf] do dokumentu.
25 czerwca 2012 14:03 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie_wykonawcy_do_siwz_1.pdf] do dokumentu.
25 czerwca 2012 14:02 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::