Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2017 r.

RG.6733.13.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 12/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 czerwca 2017 r.

RG.6733.16.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 21.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2016 r.

RG.6733.12.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904) zawiadamiam, że 12.07.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2016 r.

RG.6733.11.2016.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904) zawiadamiam, że 12.07.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 lipca 2016 r.

RG.6733.9.2016.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904) zawiadamiam, że 05.07.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2015 r.

RG.6220.6.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2015 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 września 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 września 2014 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyznacza się na obszarze gminy Ciechanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych...

Ogłoszenie dot. dezynfekcji wody dostarczanej przez wodociąg Sokołówek

Urząd Gminy Ciechanów Ciechanów, dnia 11.07.2014r. ul.Fabryczna 8 06-400 Ciechanów O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy Ciechanów informuje, że będzie prowadzona dezynfekcja wody dostarczanej przez wodociąg Sokołówek skutkować to będzie pogorszeniem jej właściwości organoleptycznych (w szczególności...

Zarządzenie Nr 16/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 16/14 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::