Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Ciechanów, dnia 6.09.2017r

PP.6724.3.2017

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka
oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr XXV/140/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka oraz uchwały XXVI/146/17 z dnia 2 czerwca 2017r. zmieniającej  uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego studium i prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 6 października 2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer lub nazwa obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

                                                                                         

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2017 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 143
12 września 2017 10:09 Małgorzata Sochacka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::