Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 września 2017 r.

RG.6220.3.2017.HP2.35

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 11 września 2017 r.

 

                Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i poz. 1566), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek CEDROB S.A. z siedzibą w miejscowości Ujazdówek 2A (06-400), wydana została decyzja zmieniająca decyzje o środowisko-wych uwarunkowaniach znak RG.6220.1.2014.HP2 z 06.02.2014 r. i RG. 6220.15.2015.HP2.21 z 18.05.2016 r. w części dotyczącej planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji mączki (obecnie Zakład Przetwórczego Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego) na działce o nr ew. 199/3 w obrębie Ujazdówek gmina Ciechanów.

 

                Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnie-niem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz opinią Starosty Ciechanowskiego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- wywieszenie w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia,

- przekazanie Sołtysom wsi: Ujazdowo i Ujazdówek celem podania do wiadomości mieszkańcom sołectw

  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2017 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 113
11 września 2017 09:33 Małgorzata Sochacka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::