Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.06.14 Pan/Pani …................................................. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 czerwca 2011r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, 2011-06-10 PP.6730.64.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego...

Konkurs fotograficzny ,,Perły Mazowsza"

Konkurs fotograficzny ,,Perły Mazowsza"

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.1.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.06.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Roberta Jasińskiego - pełnomocnika...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.3.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów,...

Wyniki Konkursu ,, Bezpiecznie na wsi" w Gminie Ciechanów

Wyniki konkursu ,,Bezpiecznie na wsi" w Gminie Ciechanów

Obwieszczenie o wyborach ławników

Ciechanów, 2011.05.30 O B W I E S Z C Z E N I E W związku z upływem kadencji pracy ławników z końcem roku 2011, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku wystąpił z pismem do Rady Gminy Ciechanów o dokonanie wyboru ławników na kadencję lat 2012 - 2015 do : - orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku - 1 osoba, - orzekania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.2.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 maja 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.05.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów,...

Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw Gminy Ciechanów

Wójt Gminy Ciechanów przedstawia do konsultacji społecznych projekty statutów sołectw. Konstultacje przeprowdzone zostaną zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/11 Rady Gminy Ciechanów załączoną poniżej.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::