Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.11.09 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowych : 1/ położoną w Nużewie ,dla której brak jest opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy, oznaczoną...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 4 listopada 2011 r.

RG.6733.10.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04.11.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.11.2011 r. wydana została decyzja Nr 9/11 Wójta Gminy Ciechanów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 3 listopada 2011 r.

RG.6733.13.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.10.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Kierownika Powiatowego Zarządu...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.10.21 Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów SK.0002.11.2011.KB Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję XI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 października...

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 25 października 2011 r.

RG.6733.9.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.10.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.10.2011 r. wydana została decyzja Nr 8/11 Wójta Gminy Ciechanów...

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 14 października 2011 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35 /2011 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 października 2011 roku o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu Na podstawie art.109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 roku, Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ zarządza co następuje : §1 ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 19 października 2011 r.

RG.6733.12.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 października 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.10.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 17 października 2011 r.

RG.6220.10.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2011 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-nach oddziaływania na środowisko (Dz. U....

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Ciechanów dn.2011.10.13 RG.6840.2.2011 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY gmina Ciechanów Nr Kw. Nr. działki Pow. w m² Cena /zł/ Przeznaczenie w planie Opis Forma sprzedaży Miejscowość 160A 78/2 1125 46 000,00 zł +22%VAT Brak planu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 10 października 2011 r.

RG.6733.8.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10.10.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.10.2011 r. wydana została decyzja Nr 7/11 Wójta Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::