Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

I N F O R M A C J A ,, Badania glebowe i plany nawożenia dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie gminy Ciechanów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie dotacji ,w kwocie 2.590,50...

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2012.01.20 Sk.0002.14.2012 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ - zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 stycznia 2012 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zmiana terminu przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Zmiana terminu przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Urząd Gminy Ciechanów informuje, że nastąpiły zmiany w ustawie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Każdy rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek...

Ankieta dla organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza dotycząca systemu zagospodarowania odpadów

Ankieta dla organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza dotycząca systemu zagospodarowania odpadów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 stycznia 2012 r.

RG.6733.14.2011 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 2/2012 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 stycznia 2012 r.

RG.6733.15.2011 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 1/2012 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 stycznia 2012 r.

RG.6733.1.2012.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.01.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Stefana Kot - pełnomocnika...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 stycznia 2012 r.

RG.6733.2.2012.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.01.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 13 stycznia 2012 r. RG.6220.1.2012.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.17.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.01.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Stefana Kot - pełnomocnika...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::