Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 15 lutego 2012 r.

RG.6733.5.2012.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 lutego 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.02.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 14 lutego 2012 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.02.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów, postępowanie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 13 lutego 2012 r.

RG.6733.2.2012 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 lutego 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 4/2012 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 6 lutego 2012 r.

RG.6733.17.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 lutego 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 3/2012 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 6 lutego 2012 r.

RG.6220.10.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 lutego 2012 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostę-pnianiu informacji o środowisku i...

Informacja w sprawie konsultacji dot. wieloletniego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2017

Ciechanów, 2012.02.01 INFORMACJA Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm), z a p r a s z a m na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu...

Ogłoszenia Wójta Gminy Ciechanów o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn. 2012.01.27 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych : I.położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m² ,cena...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2012 r.

RG.0630.1.2012.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,...

Informacja

I N F O R M A C J A ,, Badania glebowe i plany nawożenia dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN) na terenie gminy Ciechanów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie dotacji ,w kwocie 2.590,50...

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2012.01.20 Sk.0002.14.2012 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ - zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 stycznia 2012 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::